Persondatapolitik

Privatlivspolitik på TilLeje.dk

1. Beskyttelse af dit privatliv

TilLeje.dk tager enhver behandling af dine persondata alvorligt. Derfor sikrer vi altid en rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler på området.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget nedenstående privatlivsbeskyttelsespolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data, når du bruger www.TilLeje.dk.

Privatlivsbeskyttelsespolitikken dækker grupperne:

Boligsøgende:

Dækker over privatpersoner og virksomheder med firmaaftale på boligsøgning for ansatte.

Udlejere:

En privat udlejer er lovmæssigt defineret til max at have én udlejningsbolig - svarende til én lejekontrakt.

I tilfælde af, man råder over mere end én udlejningsbolig, er man lovmæssigt defineret som professionel udlejer.

Det betinger ikke, at alle boliger er registreret/udlejet hos TilLeje.dk.

Tilleje er dataansvarlig i forhold til alle grupper, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved udlejere er TilLeje.dk i visse tilfælde også databehandler. Se nedenstående afsnit.

2. Dataansvar og kontaktoplysninger

TilLeje.dk er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Pulz Solutions DMCC (herefter TilLeje.dk)
Office 2502, Saba Tower 1
Jumeirah Lake Towers
Dubai, De Forenede Arabiske Emirater
Mail: [email protected]
Website: www.tilleje.dk

Du kan altid kontakte TilLeje.dk omkring vores behandling af dine personoplysninger.

I så fald bedes du kontakte vores ansvarlige for persondata via mail på [email protected].

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi anvender data om dig for at forbedre vores service og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi anvender ift boligsøgende, omfatter:

 • For- og efternavn
 • Adresse og telefonnummer
 • E-mail
 • Beskeder: ønske om at blive kontaktet af udlejer

De persondata, vi anvender ift professionelle udlejere, omfatter:

 • Ovenstående samt firmanavn

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til at opfylde førnævnte formål. I tillæg, kan det være bestemt ved lov, hvilken type data, der er relevant at indsamle og opbevare for TilLeje.dk’s forretningsdrift. Type og omfang af data, vi behandler, kan også relatere sig til en nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller andre retlige forpligtelser. Derfor oplyser vi dig om, når vi beder dig stille dine persondata til rådighed, hvilke data vi behandler om dig, og hvad formålet er. Dette oplyses på tidspunktet for persondataindsamlingen.

Vi indsamler anonymiserede data på baggrund af de registrerede persondata

TilLeje.dk indsamler løbende data i anonymiseret eller pseudonymiseret form – dette sker baseret på de registrerede persondata og systemindsamlede data. Det er dog ikke muligt ud fra de anonymiserede data at fremsøge, hvem den pågældende boligsøgende er, hvorfor der ikke er nogle personfølsomme oplysninger forbundet med denne form for registrering.

Vi indhenter altid dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de strategiske formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage – denne tilbagetrækning kan gennemføres online via www.TilLeje.dk.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

Eftersom TilLeje.dk’s produkter og tjenester henvender sig til personer over 18 år - og at en registrering på TilLeje.dk forudsætter, at brugeren er fyldt 18 år, er der ikke behov for at behandle persondata om børn. Der er derfor ikke behov for et særligt samtykke fra en forælder.

Vi giver ikke persondata videre uden dit samtykke

Hvis vi giver dine persondata videre til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi altid dit samtykke og informerer om, hvad dine data konkret vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Dette gøres online ved at framelde samtykke hertil.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis vi på nogen måde er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Samtykke og tilknyttede funktioner

Der er i praksis tale om et sæt af samtykker, som er tilpasset de enkelte services på TilLeje.dk.

Ved at give samtykke til forretningsbetingelserne gives det grundlæggende samtykke til Tillejes.dk’s privatlivspolitik. Desuden gives der samtykke til, at TilLeje.dk kan benytte den tilknyttede email-adresse til fremsendelse af transaktions-mails. Disse omfatter:

 • Mails til bekræftelse af aftalen
 • Andre mails, som er nødvendige for at kunne fortsætte aftalen

Disse mails kan ikke afmeldes – med mindre aftalen bringes til ophør.

Derudover betyder accepten af forretningsbetingelserne, at TilLeje.dk har samtykke til at fremsende service-mails, som kan indeholde hjælp til at få større udbytte af boligsøgningen eller boligudlejningen på TilLeje.dk. Disse servicemails kan brugeren aktivt fravælge online.

Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du altid informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke ift cookies

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller helt afvise dem.

4. Retsgrundlag for behandling

Retsgrundlag

Vi skal hermed oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det handler om følgende:

 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en aftale med den registrerede eller med henblik på indgåelse af aftale med den registrerede

5. Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har regler om informationssikkerhed

Hos TilLeje.dk har vi internt vedtaget et sæt af regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser, der har til hensigt at beskytte dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang til dem.

Vi arbejder internt med fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner hos brugerne af TilLeje.dk. For at undgå tab af data tager vi løbende backup af vores datasæt.

Skulle der forekomme tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for brugeren og mulighed for at blive udsat for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller lignende, vil vi straks underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, som det er påkrævet jf. persondataforordningens artikel 34.

For at beskytte dig mod at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi tekniske løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

6. Samarbejdspartnere

TilLeje.dk’s databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender TilLeje.dk følgende underdatabehandlere (alle GDPR compliant) med databehandling indenfor EU/EØS:

 • Pulz Solutions DMCC, License: JLT - 69874
 • Microsoft Azure: Cloud Computing Services

8. Sletning

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det overordnede formål, nævnt ovenfor, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Der gælder følgende sletteregler:

 • Retten til at blive glemt:
  Med denne funktion kan du initiere en slette-proces, hvor TilLeje.dk igangsætter sletning af de persondata, som ikke er omfattet af 5-års reglen. Såfremt der ikke er indgået nogle aftaler med TilLeje.dk (svarende til, at du endnu ikke har haft et abonnement), så indebærer denne proces, at vi sletter alt det, vi har registreret om dig. Selve slette-processen kan vare op til 30 dage.

TilLeje.dk sletter ikke persondata i anonymiseret eller pseudonymiseret form.

TilLeje.dk sletter ikke allerede fremsendte mails til brugerne af TilLeje.dk.

TilLeje.dk sletter ikke registrerede henvendelser – og data i den forbindelse – til vores kundeservice.

9. Dine rettigheder

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som står oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, dog ikke i tilfælde af, at anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen på behandlingen blive op til 3 måneder jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du altid ret til at få oplyst, hvilke specifikke data vi behandler, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager konkrete data om dig - i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Dette er beskrevet nærmere i vores privatlivspolitik.

Du har desuden mulighed for at se dine egenregistrerede persondata online og det er muligt at bede om et udtræk af alle de persondata, som TilLeje.dk har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset, hvis der i samme ombæring skal tages hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller fjernet

Hvis du mener, at nogle af de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Hvis du mener, at nogle af dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det egentlige formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem helt fjernet – dette gøres online. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i direkte strid med gældende lovgivning.

Sletning vil dog ikke ske, såfremt TilLeje.dk er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller hvis det er nødvendigt at opbevare disse persondata for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I sådanne tilfælde vil TilLeje.dk kun opbevare oplysninger, som TilLeje.dk er retlig forpligtet til. Øvrige persondata vil blive slettet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at få begrænset TilLeje.dk’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens TilLeje.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som TilLeje.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at TilLeje.dk har færdigbehandlet din indsigelse.

 • TilLeje.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondata begrænses.

Du kan selv aktivere denne begrænsning ved at anmode om inaktivering eller sletning.

Dataportabilitet

Da vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du desuden ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt persondata, som er oplyst til os i et struktureret og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret til dataportabilitet, kan du selv via www.TilLeje.dk initiere en fremsendelse af de registrerede persondata.

Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod TilLeje.dk’s behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

Tilleje må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Tilleje påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 21.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod Tillejes behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. persondataforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må Tilleje ikke længere behandle dine persondata til dette formål.

Ret til indsigelse imod profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. persondataforordningens artikel 22.

Tilbagekaldelse af samtykke(r)

Eftersom vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Tillejes behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Tilleje ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Tilleje er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Tilleje kun opbevare de oplysninger, som Tilleje er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Tilleje har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

10. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Tillejes behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: [email protected]
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk